English Polish
A A
Acceptance thresholds of information risks Progi akceptowalności ryzyka informacyjnego
Acceptance thresholds of operational risks Progi akceptowalności dla ryzyka operacyjnego
Accepted Zaakceptowany
Access control policy Polityka kontroli dostępu
Access log Dziennik dostępu
Account Konto
Action Działanie
Actions Działania
Actions history Historia działań
Activation MOSP account Aktywacja konta MOSP
Active parent Aktywny rodzic
Activity(s) Działalność(-e)
Actor Aktor
Actors Aktorzy
Add Dodaj
Add a category Dodaj kategorię
Add a category of data subjects and personal data Dodanie kategorii podmiotów danych i danych osobowych
Add a component Dodaj komponent
Add a component to asset Dodaj składnik do zasobu